O Funduszu Szwajcarskim

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (Fundusz Szwajcarski) w skrócie:

 • Polska – jednym z 13 państw – beneficjentów szwajcarskiego programu wsparcia dla nowych państw członkowskich Unii Europejskiej.
 • 489 mln CHF bezzwrotnej pomocy dla Polski w ramach SPPW.
 • Celem SPPW jest stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce.
 • Wsparcie uzyskało 5 obszarów:
  • Rozwój regionalny i ochrona granic,
  • Środowisko i infrastruktura,
  • Sektor prywatny,
  • Nauka, zdrowie i pomoc społeczna,
  • Społeczeństwo obywatelskie i współpraca partnerska.
 • Z programu skorzystały instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe.
 • Dofinansowano 58 dużych projektów, funduszy i programów oraz ponad 1700 mniejszych projektów.
 • Projekty były wybrane na drodze procedury konkursowej lub – w szczególnych przypadkach- pozakonkursowej.
 • Poziom dofinansowania projektów wynosił od 60% do 90% całkowitych kosztów kwalifikowanych.
 • Ponad 40% środków finansowych Funduszu przeznaczono dla czterech województw południowo-wschodniej Polski: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.
 • Wspierane były partnerstwa podmiotów polskich i szwajcarskich.
 • Funkcję Krajowej Instytucji Koordynującej pełni polskie Ministerstwo Rozwoju.
 • Instytucje reprezentujące stronę szwajcarską: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, działające poprzez Szwajcarską Agencję ds. Rozwoju i Współpracy (SDC) oraz Ministerstwo Gospodarki, działające poprzez Państwowy Sekretariat do Spraw Ekonomicznych (SECO), a także Biuro ds. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Konfederacji Szwajcarskiej w Warszawie.
 • Okres trwania SPPW: czerwiec 2007 – czerwiec 2017.

Więcej informacji na temat Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na stronie: https://www.programszwajcarski.gov.pl